سلامت، ایمنی و محیط زیست

دیدگاه مديريت ارشد سازمان

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر با توجه به اهداف كلان سازمان متعهد به ارزيابی و پايش عملكرد خود جهت حصول اطمينان از دستيابی به اهداف سازمان بوده و اقدامات صورت گرفته در راستای نيل به اين اهداف نيز مورد بررسی قرار می گيرد. ما متعهديم با در نظر گرفتن مسائل انسانی و اخلاقی، خود را به سطح قابل قبولی از انطباق با قوانين ملی و بين‌المللی برسانيم. همچنين وظيفه داريم عملكرد خود را با در نظر گرفتن الزامات و استانداردهای روز دنيا مقايسه نموده تا از نقاط قوت و ضعف خود آگاه گرديده و فرصت‌ها و تهديدها را بشناسيم تا به يك چرخه پايدار از بهبود مستمر دست يابيم.


تعهد و مسئوليت

ما نسبت به پيشتازی در ارتقاء فرهنگ ايمنی در سازمان متعهد بوده و تيم مديريت ارشد سازمان تعهد و پاسخگوئی خود را با رعايت مسائل ايمنی بهداشت و محيط زيست به بهترين نحو نشان می‌دهند. همچنين مديريت ارشد نقش رهبری خود را با پياده سازی و صيانت از مسائل HSE در كل سازمان ايفاء نموده و با اختصاص بودجه مناسب به بهبود وضعيت آموزش و در نتيجه ايجاد فرهنگ HSE در سازمان كمك می‌نمايد.


صيانت از افراد، محيط زيست و دارائی‌ها

اولويت اصلی سازمان جلوگيری از آسيب به افراد، محيط زيست و دارائی‌های سازمان می‌باشد. الزامات قانونی از ما می‌خواهند كه به توسعه پايدار با رويكرد محيط زيست، نيازها و توقعات اجتماعی نيز توجه داشته باشيم، از جمله ابزار سازمان برای دست يافتن به اين اهداف، بازرسی‌ها‌ی سيستماتيك دوره‌ای، مستمر و مستند می‌باشد، هر چند برای نيل به اين اهداف از ديگر ابزارها و منابع كه مديريت را قادر به ارائه راهكارهای موثرتر در كنترل خطرات سازمان می سازد نيز استفاده می‌شود.


مشارکت و آگاهی


در راستاي نيل به اهداف مورد نظر در سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی، مانند مشاركت حداكثری نفرات در مباحث مربوط به HSE، اين سازمان شرايطی را به اين منظور در سراسر پروژه فراهم نموده است تا همه افراد شاغل در طرح آذر نسبت به خطراتی كه در معرض آن قرار دارند آگاه باشند و با انجام كار ايمن، شرايط ايمن را برای خود و همكاران خود ايجاد نمايند. 


انطباق با آخرين الزامات قانونی

سازمان متعهد است اطمينان حاصل نماید كه دستورالعمل‌های موجود دارای يك سطح قابل قبول از انطباق با آخرين دستاوردهای علمی برای اثربخشی بيشتر می‌باشند. سازمان وظيفه خود می‌داند نسبت به انتقال آسان محتوای دستورالعمل‌های موجود برای فهم و اثربخشی بيشتر در کارکنان و همچنین حفظ ماهيت اصلی مطالب اقدام نمايد؛ که اين امر به انطباق پيمانكاران اصلی و فرعی با الزامات كمك می‌كند.

كاهش اثرات فعاليت های پرخطر

اولويت اصلی سازمان جلوگيری از آسيب به افراد، محيط زيست و دارائی‌های سازمان می‌باشد. الزامات قانونی از مافعاليت‌های پرخطر در سازمان با لايه‌های اقدامات كنترلی مختلف مورد توجه ويژه قرار می‌گيرند. اين كنترل‌ها شامل موراد كنشی و واكنشی مانند ارزيابی ريسك، مميزی‌های درون سازمان و برون سازمانی، سيستم مجوز ايمن جهت انجام كار، بازرسی‌های مدون دوره‌ايی و همچنين ريشه‌يابی علل حادثه می‌باشد. با پیاده سازی این اقدامات، فعاليت های پرخطر در سرتاسر سايت كاهش يافته و بصورت موثر كنترل شده‌اند.


دستاوردهای HSE

كاهش زمان رسيدگی به حوادث قابل پيش بينی؛

ثبت 73786580 نفرساعت بدون فوت؛

انجام 124786 مورد بازرسی از فعاليت‌های حائز اهميت از قبيل بازديد از دستگاه حفاری، جرثقيل‌ها، داربست‌ها؛ و...

پايش مستمر فعاليتهایی كه اثر بسزايی در كاهش چشمگير نرخ و تعداد حوادث داشته است؛

ثبت 58127 تعداد مشاهدات ايمنی مربوط به اعمال و شرايط ناايمن در طرح آذر؛

ثبت 58127 تعداد مشاهدات ايمنی مربوط به اعمال وافزايش مستمر بهبود فعاليت‌های بهداشت و سلامت، ايمنی و محيط زيست

اجرايی كردن چارچوب‌های داخلی HSE با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های عملكردی؛

كاهش زمان رسيدگی به حوادث قابل پيش بينی؛

پایلوت شرکت ملی نفت ایران در زمینه، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

بازنگری و بروزرسانی كليه دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرايی و طرح ها؛

استقرار و اجرای موفق سيستم های یکپارچه مديريت ايمنی و بهداشت شغلی و مدیریت محیط زیست در ده سال گذشته

ارتقای سرانه دوره های HSE به 24 ساعت در سال به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی كاركنان

رعايت الزامات قانونی ملی و منطقه ای در زمينه مديريت HSE در زمان تنظيم الزامات HSE قراردادی با پيمانكاران طرح

مديريت كاهش ريسك های HSE طرح از طريق پايش و بروز آوری گزارشات ارزيابی ريسك و پيگيری اقدامات كنترلی

نظارت و پايش هفتگی و ماهانه عملكرد HSE پيمانكاران تابعه و بروزآوری شاخص های عملكردی(KPI)

نمودار درجه‌ای

سرانه آموزشهای HSE

بيانگر افزايش در ميزان مشاركت و نرخ بستن مشاهدات نامطلوب می‌باشد. 

در سالهای گذشته افزایش نرخ بستن مشاهدات نامطلوب در دستور کار سازمان قرار گرفت و در اين راستا نرخ بستن مشاهدات نامطلوب به شكل محسوسی افزايش یافت.