منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی متعهد به انطباق خط مشی هایی با هدف تداوم عملکرد کارشناسان واجد شرایط و با انگیزه در طول مدت زمان مورد نیاز است تا از دستیابی به اهداف توسعه اطمینان حاصل شود.

برای آموزش و توسعه منابع انسانی، یک مدل شایستگی طراحی شده توسط متخصصان محلی (به طور خاص برای سروک آذر) از آغاز فعالیت های پروژه استفاده شده است.

رویکرد طراحی و اجرای مدیریت جبران خسارات، کمک به سازمان برای ارتقای انگیزه پرسنل از یک سو و تسهیل جذب نیروی کار متخصص در رشته های مختلف با توجه به ماهیت رقابتی بازار کار از سوی دیگر است.

رویکرد طراحی و اجرای مدیریت جبران خسارات، کمک به سازمان برای ارتقای انگیزه پرسنل از یک سو و تسهیل جذب نیروی کار متخصص در رشته های مختلفمدیریت انگیزشی سروک آذر ابزار دیگری برای حمایت و افزایش بهره وری منابع انسانی ارزشمند است.