ایجاد باور ملی با استفاده از نوآوری مجموعه های دانش بنیان